Opinnäytetyökilpailu

4.12.2023

Oletko ohjannut erinomaisen opinnäytetyön (pro gradu tai ylempi amk), joka on valmistunut tai valmistuu vuoden 2023 aikana? Liittyykö työn teema inklusiiviseen ja eettiseen matkailuun? 
Inklusiivisuudella ymmärretään yleisesti matkailupalvelujen ja -elämysten yhdenvertaista saavutettavuutta ja eettisyydellä mikä on oikein ja vastuullista matkailussa ja siihen liittyvässä liiketoiminnassa.

Suomen Matkailututkimuksen seura palkitsee parhaita opinnäytetöitä 300 euron arvoisella stipendillä. Palkitsemisessa on kaksi luokkaa, teoreettinen ja soveltava kontribuutio. Teoreettisessa kontribuutiossa arvioidaan teorian hallintaa, analysoinnin yhteyttä teoriataustaan sekä tulosten tarkastelua ja pohdintaa. Soveltavassa kontribuutiossa painotetaan tulosten hyödynnettävyyttä matkailutoimialan näkökulmasta ja vastaamista toimeksiantajan kehittämistehtävään. Lisäksi kummassakin luokassa palkittavalta työltä odotetaan tutkimusaiheen uutuusarvoa sekä tutkimusmenetelmien soveltuvuutta tutkimusasetelmaan sekä -aineistoihin. Työn johtopäätöksiä ja tulosten merkityksellisyyttä arvioidaan matkailututkimuksen/matkailutoimialan näkökulmasta.

Jos koet, että ohjaamasi työ täyttää yllä mainitut kriteerit ja istuu teemaan ”’Inklusiivisuus ja eettisyys matkailussa”, ilmoita se mukaan arvioitavaksi. Voit ehdottaa yhtä opinnäytetyötä lähettämällä sen seuran sihteerille (matkailututkimuksenseura [at] gmail.com) 31.1.2024 mennessä. Mukaan hyväksytään vuoden 2023 aikana valmistuneet opinnäytetyöt (työ tulee olla arvosteltu omassa korkeakoulussasi viimeistään 31.12.2023). Palkittavat työt valitsee seuran nimeämä arvioitsija yliopettaja (eläkkeellä) Jarmo Ritalahti maaliskuun 2024 loppuun mennessä. Palkitseminen tapahtuu matkailututkimuksen juhlasymposiumissa toukokuussa 2024.