Vuoden 2022 opinnäytetyökilpailun voittaja on julkaistu seuran kevätkokouksessa 21.3.2023

21.3.2023

Suomen matkailututkimuksen seura palkitsee vuosittain kaksi ansioitunutta matkailuaiheista opinnäytetyötä (pro gradu ja ylempi amk) niiden teoreettisen tai soveltavan kontribuution perusteella.

Vuonna 2022 palkittiin opinnäytetöitä, jotka liittyivät teemaan ”Matkailun tulevaisuus ja trendit”. Palkittavat työt valitsi professori emerita Raija Komppula Itä-Suomen yliopistosta.

Koska arvioitavaksi ei saapunut määräaikaan mennessä soveltavan kontribuution perusteella palkittavaksi esitettyjä töitä, tällä kertaa jaettiin vain yksi palkinto, joka osoitettiin Lapin yliopistossa Northern Tourism maisteriohjelmassa opiskelleen Minna Nousiaisen pro gradu työlle ”Mundane Mobilities in Mundane Places? The role of proximity tourism in place attachment in the rural north.”  Opinnäytteen ohjaaja oli professori Outi Rantala.

Minna Nousiaisen työn aiheena on lähimatkailu, proximity tourism, josta muodostui pandemian aikana ilmiö, johon aiempi matkailututkimus kiinnitti verrattain vähän huomiota. Aihe on ajankohtainen ja tärkeä myös kestävyyden näkökulmasta. Työssä tavoitteena on tutkia sitä, miten paikallisten asukkaiden lähimatkailu omalla kotiseudulla vaikuttaa heidän kiintymykseensä  kotipaikkaa kohtaan (place attachment) pohjoisen maaseudulla Suomessa.  Työ lisää ymmärrystä lähimatkailuilmiöstä ja siihen liittyvistä elämyksistä.  Työn teoreettiset kytkökset liittyvät paikkakäsityksiin liikkuvuuksien käänteen paradigman (new mobilities paradigm) sisällä.

Työssä on haastateltu paikallisia ihmisiä Pellossa, Suomen Lapissa. Tulosten mukaan lähimatkailukokemukset kääntävät tavanomaiset ja arkipäiväiset kokemukset ja siteet kotipaikkaan enemmän tunteisiin liittyviksi siteiksi ja nostavat kotipaikan arvoa asukkaiden keskuudessa. Arjen ympäristöjä tarkastellaan uusin silmin, ja kotipaikkaan sitoutuminen vahvistuu. Lähimatkailukokemukset ovat myös hyvin samanlaisia kuin muin muut matkailukokemukset. Tutkimustulokset osoittavat, välimatkan merkitys matkailukokemuksissa on aiemmin luultua pienempi, mikä on tämän opinnäytteen keskeinen teoreettinen kontribuutio.

Työn aihe ja tutkimusongelma on erittäin hyvin teoreettisesti perusteltu ja taustoitettu, kirjallisuuskatsaus on erinomaisesti tiivistetty kooste lähimatkailuun liittyvästä aiemmasta tutkimuksesta. Tutkimusmenetelmät on perusteltu ja kuvattu läpinäkyvästi, tulokset esitetty kiinnostavalla, läpinäkyvällä mutta kuitenkin tiiviillä tavalla. Tuloksista on keskusteltu suhteessa aiempaan tutkimukseen ja lopuksi on esitetty tiiviit ja ansiokkaat johtopäätökset.